امین اسمی

پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان شهید رجایی

مبینا محمدی پور

پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان فرزانگان

ریحانه غفاری

پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان فرزانگان

فائزه لطفی

پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان فرزانگان

محمد فیضی

پذیرفته شده در نمونه دولتی شیخ کلینی

علیرضا رستمی

پذیرفته شده در نمونه دولتی ریاضی و فیزیک

محمدرضا احمدی نیا

پذیرفته شده در نمونه دولتی سید رضی

ابوالفضل قیصری

پذیرفته شده در نمونه دولتی سید رضی

حنانه اسدی

پذیرفته شده در آزمون تیزهوشان

امیرحسین مروستی

پذیرفته در آزمون نمونه دولتی

سیدمحسن حسینی

پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی

مهدی حیدری

پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی

علیرضا قدیمی

پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی

محمدزارعی

پذیرفته شده در هنرستان نمونه دولتی

مصطفی آخرتی

پذیرفته شده در تیزهوشان شهید رجایی

زینب صادقی

پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان فرزانگان

محدثه حسین زاده

پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان فرزانگان اردبیل

مریم محمدی

پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان فرزانگان

رضا رزاقی

پذیرفته شده در نمونه دولتی رشته ریاضی و فیزیک

مهسا زرنسار

پذیرفته شده در نمونه دولتی فاطمیه

ابوالفضل بزاغانی

پذیرفته شده در نمونه دولتی سید رضی

سجاد قنبری

پذیرفته شده در آزمون تیزهوشان مدرسه ی شهید رجائی

یونس اسماعیلی

پذیرفته شده در آزمون تیزهوشان مدرسه ی شهید رجائی

شیدا عرب

پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی

فائزه قراقیه

پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی

مبینا صداقت پور

پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی رشته ریاضی

امیرحسین آتش بیک

پذیرفته شده در آزمون نمونه دولتی

زهرا شفیعی صبور

پذیرفته شده در هنرستان نمونه دولتی