پسران

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1-1
ریاضی پایه نهم پسران پیشرفته
1399/01/16شنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:301,860,000
2-1
ریاضی پایه نهم پسران تکمیلی
1399/01/18دوشنبه 19:00 تا 20:30,چهارشنبه 19:00 تا 20:301,860,000
3-1
المپیاد فیزیک پایه نهم
1399/01/25دوشنبه 15:00 تا 16:301,420,000
4-1
فیزیک پایه نهم تکمیلی پسران
1399/01/27شنبه 18:00 تا 19:301,260,000
5-1
ریاضی تیزهوشان نهم پسران
1398/12/05دوشنبه 17:30 تا 19:0001,460,000