دختران

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1-1
هوش و استعداد تحلیلی دختران دکتر چمران
1398/12/09جمعه 09:00 تا 12:002,920,000
2-1
هوش و استعداد تحلیلی دختران دکتر حسابی
1398/12/09جمعه 16:30 تا 19:3002,920,000
3-1
هوش و استعداد تکمیلی دختران دکتر حسابی
1398/12/15پنجشنبه 13:30 تا 15:0001,460,000
4-1
هوش و استعداد تکمیلی دختران دکتر چمران
1398/12/15پنجشنبه 15:00 تا 16:3001,460,000
5-1
ریاضی ششم دختران شیفت صبح
1398/12/11یکشنبه 16:30 تا 18:00,پنجشنبه 13:30 تا 15:0001,860,000
6-1
ریاضی ششم دختران شیفت عصر
1398/12/13یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:3001,860,000
7-1
خصوصی ریاضی ششم دختران (ج)
1398/11/25پنجشنبه 13:00 تا 14:301,500,000
8-1
خصوصی ریاضی ششم دختران (ب)
1398/11/25یکشنبه 19:00 تا 20:301,500,000
9-1
خصوصی ریاضی ششم دختران (الف)
1398/11/25پنجشنبه 19:00 تا 20:301,500,000